Доц. д-р Вера Карамфилова дм

Ендокринолог

Завършва медицина през 1994 г. във ВМИ-София. Работи последователно като ординатор, асистент, главен асистент и доцент към Катедрата по Вътрешни болести на МФ и МУ-София, Клиника по ендокринология и болести на обмяната на база УМБАЛ “Александровска“. Придобива специалности по Вътрешни болести (2000 г.) и Ендокринология и болести на обмяната (2004 г.). Защитена дисертация (PhD) на тема „Нови биохимични и генетични маркери при неалкохолна стеатозна болест със затлъстяване и предиабет (2020г.).

Основни научни интереси в областта на метаболитния синдром, затлъстяването, неалкохолната чернодробна стеатозна болест, предиабет и захарен диабет, сексуална медицина.